Yogaskola del 2.

Chakra
Sanskrit ordet “Chakra” översätts som roterande hjul och utgör energiknutar där nadis möts. Chakras är en cental del i kroppens energisystem och består av sju huvudchakras och många mindre chakras. De är som energikanal som sitter längs med ryggraden. De centrala chakras har vardera fyra energispiraler; en vänd uppåt, en neråt, en framåt och en bakåt med undantag för kronchakrat som har endast har två energispiraler uppåt och neråt. När ett chakra är i balans roterar/spinner de i en cirkel och med en viss fart och frekevens.
. De uppåt- och nedåtgående energispiralerna i varje chakra formar en energikolumn från rotchakrat längst ner till kronchakrat vid toppen av huvudet.
De olika chakrornas energi kopplas till olika medvetandenivåer och områden i livet.
Mooladhara Chakra
Vi kallar detta chakra för rotchakrat och moola betyder rot. Mooladhara lokaliseras till mellangården, en punkt mellan könsorganen och anus för män och vid livmodertappen (cervix) för kvinnor. Mooladhara kopplas till trygghet och handlar mycket om överlevnad och att säkra tillgång på mat och tak över huvudet.
Familj, pengar och materiell standard är exempel på det som kan skänka människan en slags grundläggande känsla av trygghet och tillit.
Swadisthana Chakra
Swadhisthana chakrat sitter ungefär vid svanskotan och kopplas till den sexuella energin. Swadhisthana förknippas med sinnets upplevelser. Vi söker njutning genom sex, god mat mm.
Vi söker hitta det bästa sättet att tillfredställa vårt begär till njutning. Här lagras även, ofta undermedvetet, upplevelser vi haft i det förflutna i form av känslor vi tryckt ner och förnekat. (ex. sorg, hat mm) När känslor trycks ner blir de till blockeringar, Samskaras. Dessa lägger sig ofta i Swadhisthana chakrat och utgör en del av en persons karma. Swadisthana förknippas med vårt behov av att kontrollera de känslor vi inte vill känna och därför trycker ner.
Manipura Chakra
Manipura, Solar Plexus chakrat, är lokaliserat till området vi naveln och är ett energicenter där vi möter andra människor både genom givande och tagande. Det kopplas till persolig vilja, ambition och karriär. Manipura hjälper oss växa socialt till en självreflekterande människa.
beManipura har utåtriktad och aktiv energi som kan uttrycka sig exempelvis genom handlingskraft och kan ofta styras av egoistiska behov men även innefatta viss eftertanke och tanke om andras behov.
Anahata Chakra
Anahata, hjärtchakrat, är lokaliserat till området strax ovanför hjärtat. Anahata kopplas till högre ideal så som kärlek, medkänsla, glädje mm. Ana = nåd och hatha = kraft.
I Anahata utvecklar förmågan att älska andra människor ovillkorligt. Anahata kopplas även till konstnärlighet och skönhet. När vi är fokuserade i Anahata går vi från ett materiellt fokus till att prioritera högre ideal.       
Vishuddhi Chakra
Vishuddhi kallar vi för halschakrat. Det är lokaliserat till området vid halsen innanför struphuvudet. Vishuddi betyder ren och det är här vi utvecklar förmågan att uttrycka och kommunicera rent och klart utan rädsla för vad andra ska tycka.
Vi lär oss att ta emot, uppskatta och lära av det som livet erbjuder oss, oavsett om det direkt framstår som "positivt" eller "negativt".
Ajna Chakra
Ajna chakrat kallas det tredje ögat. Här sitter vår intuitiva förmåga. Ajna chakrat kopplas också till förnuft och intelligens. Det är också det chakra där två människor är i kontakt med varandra på ett andligt plan.
Sahasrara Chakra
Sahasrara är inte ett chakra i bemärkelsen att Ida, Pingala och Sushumna inte möts här. Alltså är det inte en energiknut så som de övriga 6 chakrorna.
Hjässan - Sahasrara nämns ändå som det sjunde chakrat och är lokaliserat till en punkt mitt ovanpå huvudet. Sahasrara är sätet för själen och det är här som kundalinienergin, Shakti, (manifesterade skapelsen, feminina aspekten) som kommer upp från Mooladhara förenas med Shiva (ren mevetenhet, omanifesterade delen av skapelsen, maskulina aspekten) vid tiden för upplysning. Sahasrara står för enhet och vår kontakt med Gud, Källan.         
Hur balansera chakras?
Chakras är subtila energicenter som påverkas av allt omkring oss, tankar och känslor. De påverkas inte minst av kosmisk energi.
Det finns många metoder och sätt att ge energi till och balansera chakras.

a) Mantras
Genom att sjunga mantras kan chakras aktiveras och korrigeras till balans.
Det finns även mantras avsedda för ett visst chakra som tonas för att vitalisera/balansera detta.
b) Asanas
Asanas utförda med närvaro och andning balanserar kroppens chakras och energisystem. Vissa chakras balanseras av vissa övningar/asanas.
Generellt kan sägas att utövande av en serie asanas ger en allmänt vitaliserande effekt på chakrasystemet. Viktigt är då förstås att övningarna görs korrekt, med närvaro, aktiv andning och balanserad ansträngning. (Inte forcerat och prestationsmässigt.)
c) Bön
Meditation på att stimulera ett chakra att vitaliseras/balanseras.
Håll koncentrationen i området för chakrat och be om att det balanseras.
d) Ljudning/toning
En viss ton som korresponderar med chakrat sjungs/tonas.
e) Visualisering
Visualisering av att chakrat spinner och har en balanserad energi.
Visualisering av bild av chakrat.
f) Acceptera våra känslor - skapa harmoniska relationer
När vi förnekar eller undviker att känna det vi egentligen känner skapas obalanser även i chakra-systemet. Genom att se, acceptera och ge oss själva utrymme att känna det vi känner frigörs energin i chakrasystemet så att dessa kan flöda som de ska.
Det finns alltså många sätt att aktivt stimulera våra chakras att vara i balans.
Yogans väg är att på ett harmoniskt och balanserat sätt gradvis höja energin i våra chakras.
Metoder och kurser där man speciellt söker öppna ett visst chakra (tex tredje ögat) för att utveckla vissa speciella egenskaper är något vi avråder från. Det är att föredra att låta alla chakran utvecklas tillsammans naturligt utan att överaktivera ett visst chakra.Chakras - känsliga energicenter
Våra chakran är per definition mycket känsliga energifält och påverkas således hela tiden av vibrationer i alla former. Kost, stress, tankar, relationer, hur vi sover, Vastu/Feng Shui är områden som i allra högsta grad påverkar chakrasystemet. Omvänt, när våra chakran är i balans har vi energi och harmoni som hjälper oss till positiva tankar och bra relationer och en hög livsenergi.